donderdag, 27 juli 2000


Start fase-2

Naar aanleiding van de positieve resultaten van fase-1, is medio juni gestart met fase-2 van het project. Het betreft de aanleg van 10 drainagestrengen met een gezamelijke lengte van ca. 3.500 meter. In fase-1 zijn in 1998 reeds vier drains aangebracht (tracé's A en B aan de bovenstroomse zijde van de verontreinigingsvlek), met een totale lengte van ruim 1.150 meter.
De drainage wordt aangebracht door middel van horizontaal gestuurde boringen. In fase-2 worden vanuit drie opstelpunten achtereenvolgens 10 drains aangebracht, verdeeld over vijf tracé's. In elk tracé worden paarsgewijs twee drains aangebracht op twee verschillende aanlegdieptes: één drain op 6 meter minus maaiveld en, daaronder, één drain op 12 meter minus maaiveld. De volgorde van de tracé's wordt afgestemd op de activiteiten in het centrum van Uden.
Voor de bouwvak-vakantie zijn reeds twee strengen geïnstalleerd (tracé G aan het benedenstroomse uiteinde van de verontreinigingsvlek). De werkzaamheden worden na de vakantie hervat en zullen enige maanden in beslag nemen. Verwacht wordt dat de aanleg van de drains vóór de kerst gereed is.