TOELICHTING
Chloride-index als indicator voor optreden anaërobe dechlorering

Om de potentie voor anaërobe dehalogenering vast te stellen is gebruik gemaakt van de chloride-index. Met deze index, ontwikkeld binnen het NOBIS project 97-1-02, kan worden beoordeeld of biologische afbraak (natuurlijk dan wel gestimuleerd) van de chloorethenen verontreiniging op de locatie Uden-centrum optreedt. De chloride-index wordt berekend met de volgende formule:Met Ncl als het aantal chlooratomen aan de VOCl verbinding en de concentratie in mol/l.

Uit de formule blijkt dat bij een verontreiniging, volledig bestaande uit tetrachlooretheen zonder afbraakproducten, de index 4 is. Wanneer naast de oorspronkelijke verontreiniging (PER) ook afbraakproducten (trichlooretheen, dichlooretheen, vinylchloride en etheen/ethaan) worden gevormd dan daalt deze index. Aan de hand van de berekende gemiddelde chloride-index en het verloop van de chloride-index in de tijd (monitoring gedurende meerdere jaren) of ruimte (in een stroombaan op de locatie) kan een uitspraak worden gedaan over het verloop van het biologische afbraakproces.

Opgemerkt dient te worden dat bij de berekening alleen die peilbuizen kunnen worden gebruikt, waarvan op basis van de grondwaterstroming en retardatie van componenten verwacht mag worden dat ook de minst mobiele VOCl verbinding (in dit geval PER) in de peilbuis terecht kan zijn gekomen. Bij de berekeningen is als minimale concentratie de detectielimiet van de betreffende component ingevoerd.